لحظه مرگم روزی فرا ميرسد .
دير يا زود فردا يا امروز
حيف از آن يک قطره :
اگر بر جام باقی مانده باشد
و من ننوشيده باشمش .

/ 0 نظر / 5 بازدید