گاهي فکر ميکنم پويا بي احساس ترين انسان روي زمين است . گاهي فکر ميکنم که ابراز احساسات بلد نيست و گاهي فکر ميکنم روش خاص خودش را براي ابراز احساس دارد .
من از دکتر فراري هستم . خيلي به ندرت پيش ميايد که به پزشک مراجعه کنم . و همان دفعات نادر هم همانقدر که تخصص پزشک برايم اهميت دارد شخصيت و نوع برخوردش هم برايم اهميت دارد . در نتيجه انتخابم محدود ميشود .
چند روز پيش پويا ماموريت بود و قرار بود شب وقتي من از کلاس برميگردم رسيده باشد . برگشتم و ديدم که از سفر برگشته ولي با دو تا از دوستانمان سر قراري رفته . کلي دلم گرفت که ببين بعد از چند روز دلتنگي چه اشتياقي براي ديدن من داشته. ولي وقتي برگشت ديدم که با دوستانمان به ديدن يک پزشک متخصص زنان رفته که هم مهارت و هم شخصيت او را شناسايي کند تا ببيند من از او خوشم ميايد يا نه . حالا هم ميخواهد يک بار به يک بهانه ديگر من را گول بزند و به مطب او ببرد . به همين دليل نه نام و نه محل مطبش را به من نميگويد .11.gif07.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید