یادگار دوست

 

ذهنم مشغول فکر کردن به تفاوت معاشر است با دوست.

/ 2 نظر / 29 بازدید
ﺳﺎﺭا

ﻣﻨﻢ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺗﻮ اﺻﻂﻼﺡ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﭘﻴﺪا ﻛﺮﺩﻱ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺁﺷﻨﺎ, ﺑﺮﻭ ﺑﭻ و ... اﻳﻨﺎ ﺗﻮﻱ ﺫﻫﻨﻢ ﺑﻮﺩ اﻣﺎ ﻭاﻗﻌﺎ ﻳﻜﺴاﻟﻴﻪ ﺩﺭ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﻛﻠﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ, ﺧﻴﻠﻲ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻣﻴﻜﻨﻢ و ﺩﻗﺖ.

کتایون

بعد تازه اونوقت با خواهر