من تا اطلاع بعدی هيچ نظری درياره هيچ چيزی ندارم . چون فعلا بين اين اداره و اون اداره در حال گرفتن اين گواهی و آن استعلام هستم . فقط نميدانم کجای دنيا بابت خانه ای که رسما به نام بانک ميشود و وامی هم که پرداخت شده با سود ۲۷ درصد باز پرداخت خواهد شد ، چک هم ميگيرند . بگذريم که بانک از شهرداری و مترو و...(هر اداره ای که ممکن است روزی هوس کند خانه را به موجب يک طرح تخريب کند ) استعلام ميگيرد که اين خانه داخل طرح نباشد . خانه رسما به نام بانک ميشود و ما مستاجر بانک خواهيم بود ولی ما موظفيم که خانه را برای سيل و زلزله و آتش سوزی و کوفت و زهر مار و....بيمه کنيم . آخه کجای دنيا مستاجر يک ملک موظف به بيمه کردن خانه ميشود ؟ کجای دنيا وامی که ۲۶درصد سود دارد دوباره رقمی هم به نام کارمزد دارد ؟

کمک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من دارم ديوونه ميشوم از اين سيستم اداری ايران .

کمک!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! من دارم ميميرم از خستگی . کسی به داد من ميرسه ؟

به معين که هيچ در حال حاضر به رستم دستان هم رای نميدهم . هيچ کس اين بوروکراسی ديوانه کننده ايران را نميتواند درست کند . الا آن زلزله وحشتناکه تهران که چند سالی است دير کرده .

/ 2 نظر / 4 بازدید
moones

ساناز جان تازه کجاي کاري. بعد از 7 - 8 سال که به اميد خدا خواستي بري وام را تصفيه کني ميبيني که هنوز با تمام قسط هايي که پرداخت کردي بيشتر از پولي که وام گرفتي بدهکاري. اونوقته که جيغت در مياد.

rahta

باباخيلي شما عصباني هستي، من بعدا ميام .