کلی عصبی شدم که راس ساعت به قرار برسم وقتی رسيدم طرف نبود تازه بعد از نيم ساعت رسيد12.gif دلم ميخواست با دستهای خودم خفه اش کنم خيلی خيلی خيلی حرص خوردم . لجم در اومده بود .

چرا ملت ما بد قول هستن ؟ چون وقت تو اين کشور بی ارزشه ؟ پس چرا من سعی ميکنم خوش قول باشم ؟ چون خلم ؟ ديوونه ام ؟ يا شايدم مريضم . نميدونم والله امروز که از شدت حرص و جوش داشتم خل ميشدم . شايدم شدم و خودم هنوز نفهميدم 31.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهه

ساناز جون اينجا چی ارزش داره که وقت آدم داشته باشه.. پس خيلی خودتو اذيت نکن تا اين مملکت بخواد درست شه راه زيادی مونده ولی خوش قولی یه صفت خوبه از دستش نده..شاد باشی و خوش قول !!!!