فردا ۱۷ دی است سالروز کشف حجاب . یادم هست وقتی بچه بودم و این عبارت کشف حجاب را میشنیدم فکر میکردم تا قبل از آن کسی نمیدانشته حجاب چیست و در آن تاریخ کشف شده !

بگذریم این لباس زنان هم مسئله ای است در این تکه از جغرافیا که ما زندگی میکنیم . یکبار به زور از سر میکشند ، یکبار با توسری روسری به سرمان میکنند و هربار هم معتقدند این زور و توسری را به خاطر خودمان آزادی مان یا احترام و مصونیتمان انجام میدهند . و این در لفافه یعنی اینکه نه خودمان بلدیم آزاد باشیم نه خودمان بلدیم احترام خودمان را حفظ کنیم ...... حکایتی است !

/ 2 نظر / 3 بازدید
Asal

خیلی قشتگ گفتی ساناز جان ؛ خیلی ...

خیلی قشتگ گفتی ساناز جان ؛ خیلی ...