فرش پادری !

هشدار ! تا وقتی که شروع به دوست داشتن خود نکرده ايد ، انتظار نداشته باشيد که دوستتان بدارند . وقتش رسيده که از روی زمين بلند شويد ومثل يک زن رفتار کنيد نه مثل يک فرش پادری .


به نقل از کتاب secrets about men every woman should know اثر Barbara DeAngelis

/ 0 نظر / 9 بازدید