مهمانها نیامده رفتند ، البته رفته اند اصفهان وشیراز و هفته بعد بر میگردند . ولی در مجموع ۵ روز بیشتر پیش ما نیستند . حتی نیمی از جاهایی که دوست داشتم ببرمشان هم فرصت نمیکنند ببینند .

دیروز فکر میکردم کدام ملتی در دنیا اندازه ما ایرانی ها بین المللی شده ؟ لذت منتظر بودن برای دیدار یک عزیز و یا درد خداحافظی را کدام ملت دیگری اندازه ما تجربه میکند ؟

/ 1 نظر / 3 بازدید
سمن

«لذت منتظر بودن برای دیدار یک عزیز و یا درد خداحافظی را کدام ملت دیگری اندازه ما تجربه میکند ؟» اين خيلی دردناک بود. ياد ماجراهايمان با برادر عزيز افتادم!