من آبستنم !
آبستنی ، بی لذت همآغوشی
تنها از پی يک درد
و بی اميدی به فراغت .

/ 0 نظر / 3 بازدید