ديگه از غذای مريضی حالم داره به هم ميخوره . 26.gifامروز صدام در مياد . ولی باز هم بايد کم صحبت کنم . 02.gif

خبر جديدی از اعتصاب رانندگان اتوبوس نديدم . امروز هم اعتصاب ادامه داشت ؟ راستی اين قضيه غير قانونی بودن سنديکا يعنی چی ؟ يعنی کارگران ايرانی حق ندارند سنديکا داشته باشند ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید