در محل کارم به تازگی کار جديدی به عهده ام گذاشته شده . وقت سر خاراندن ندارم که هيچ ، مجبورم اضافه کاری هم بکنم . من در تمام اين چند سالی که کار کرده ام - به جز يک دوره سه ماهه که بعدا رفتار رئيس عزيز و معاون عزيزترش به شدت پشيمان کرد- ديگر اضافه کاری نکرده ام . به نظرم آدم بايد آنقدر مديريت روی کارش داشته باشد که در همان مدت ساعات عادی کار ، تمامش کند . چون عميقا معتقدم که کار ميکنم که زندگی کنم نه آنکه زندگی کنم که کارکنم . ولی در اين کار جديد فعلا سرعتم کم است . اميدوارم که به زودی با به دست آوردن سرعت لازم دوباره ساعات کاری ام را به صورت عادی برگردانم . تا آن وقت کمتر وبگردی ميکنم . کمتر کتاب ميخوانم . و البته کمتر آشپزی و خانه داری خواهم کرد . در نتيجه بی خبر تر خواهم بود و نوشته هايم کمتر و روزمره تر .

/ 0 نظر / 3 بازدید