مجمع تشخيص مصلحت نظام

مجمع تشخيص مصلحت نظام به تازگی و طی مصوبات جديد قدرت بيشتری گرفته . بعضی اين خبر را به فال نيک گرفته اند و معتقدند که اين موضوع ميتواند باعث شود جلوی تند رويهای بيش از حد رئيس جمهور جديد و مجلس گرفته شود . اما من  بوی خوش نميشنوم از اوضاع . به هر حال بيشتر قدرت گرفتن يک نهاد انتصابی خبر خوبی نيست . گرچه شايد با ترکيب فعلی قدری بتواند ترمز بريده ها را مهار کند . ولی در اينده ميتواند هر حرکت رو به جلو را نيز سد کند . در عين حال قدرت پيدا کردن فردی که دوبار در دو انتخابات از دو گروه کاملا متفاوت شکست خورده ، بی اهميت بودن رای مردم (حتی خودی ها ) را نشان ميدهد . کسی که ديگر اميدی به دست پيدا کردن به هيچ مقام انتخابی را ندارد ، احتمالا نهايت استفاده را از مقام انتصابی اش خواهد کرد . و احتمال ضعيفی وجود دارد که اين نهايت استفاده ، هم جهت با خواسته های مردمی باشد که دوبار به سختی به او نه گفته اند . و تفاوت انتخاب شده ها در هر انتخابات با يکديگر نشان دهنده عمق عدم محبوبيت و مقبوليت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام است . 

/ 0 نظر / 4 بازدید