به آرامی آغاز به مردن می کنی اگر.......

اگر سفر نکنی،
اگر چيزی نخوانی،
اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
اگر از خودت قدردانی نکنی
بهآرامی آغاز به مردن ميکنی
زمانيکه خودباوری را در خودت بکشی،
وقتینگذاری ديگران به تو کمک کنند
به آرامی آغاز به مردن ميکنی
اگربرده عادات خود شوی،
اگرهميشه از يک راه تکراری بروی...
اگرروزمرگی را تغيير ندهی
اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،
يا اگر باافراد ناشناس صحبت نکنی
به آرامی آغاز به مردن ميکنی
اگر از شورو حرارت،
از احساسات سرکش،
و از چیزهايي که چشمانت را به درخشش واميدارند
و ضربان قلبت را تندترمی کنند،
دوری کنی...
بهآرامی آغاز به مردن ميكني
اگر هنگاميکه با شغلت، يا عشقت شاد نيستی، آنراعوض نکنی
اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی
اگر ورای روياهانروی،
اگر به خودت اجازه ندهی
که حداقل يکبار در تمام زندگيت

ورای مصلحت انديشی بروی.
بهآرامی آغاز به مردن ميكني
امروز زندگی را آغاز کن!
امروزکاری بکن!
امروز مخاطره کن!
نگذار که به آرامی بميری...
شادی را فراموش نکن!


/ 4 نظر / 3 بازدید
mostafa

حالا که من نظر دادم نامردی اگه به وبلاگ من سر نزنی و نظر ندی

حميدرضا

عالی بود!

بهاره

سلام دوستم.خوشحالم دوباره می نويسی و منون بابت اين پست. خيلی چسبيد!

سمن

به آرامی آغاز به مردن کرده ام!