گویی اعدام صدام بهانه ای شده برایم که به موضوع مخالفت با اعدام دوباره فکر کنم . یادم هست اولین بار که در این مورد نوشته بودم . به این موضوع اشاره کرده بودم که مخالفت با اعدام در شرایط فعلی جامعه ما بیشتر یک کارزار فرهنگی است تا یک کارزار حقوقی . و مثل تمام مقوله های فرهنگی نیاز به مداومت و آگاهی بخشی دارد . من میدانم که بسیاری از مردم ایران حتی نمیدانند که در دنیا آدمهایی هستند که با اعدام مخالفند . چه رسد که بتوانند به این موضوع فکر کنند که خودشان با اعدام مخالف باشند . و من فکر میکنم که صحبت کردن درباره این موضوع میتواند این موضوع را عمیق تر و گسترده تر کند . همین که آدمهای بیشتری به این موضوع آگاه شوند و به این موضوع فکر کنند برای جامعه ای مثل ایران موفقیت است .

من با اعدام صدام مخالفم چون فکر میکنم جهانی که صدام را اعدام میکند به صدام شبیه تر است و امکان به وجود آمدن صدامهای دیگر در آن بیشتر است تا جهانی که به مجازاتهای انسانی تری میاندیشد .

/ 4 نظر / 3 بازدید
سيروس

ممنون از دلگرمی که دادی ...

شيوا

اتفاقا در مورد صدام، اعدام انسانی‌ترين مجازات ممکن بود!

سولوژن

نظری نمی‌دهم. اما یک سوال می‌پرسم: به چه دلیل گزاره‌ی نهایی‌ات درست است؟

علی کيت

واسه صدام راحت ترين مرگ رو انتخاب کردن. بايد به بدترين شکل و با عذاب فراوان ميکشتنش!