من تعطيلات خوبی داشتم .
مدتها بود که از تعطيلات فقط برايم خستگی صبح روز شنبه باقی ميماند . و عملا نه فرصتی برای استراحت داشتم ونه وقتی برای انجام کاری . چون يا مهمان داشتم يا تمام وقت تعطيلات را مهمان بودم .
ولی اين هفته به تعادلی بين مهمانی رفتن و استراحت و انجام کارهای عقب افتاده رسيدم . و همين که فرصت کردم کارهای عقب افتاده را انجام بدهم کلی بهم انرژی داد . حتی بيشتر از استراحت کردن .

/ 0 نظر / 3 بازدید