توضيح دکتر سروش

وقتی در اين دنيا زشت پسند زيادی زيبا بنويسی بايد منتظر باشی که حرفهايت را نقهمند در نتيجه مجبور ميشوی درباره نوشته ها و گفته هايت توضيح بدهی : آقای سروش با اشاره به اينکه کسانی از دوستان از نامه او "ترغيب به استعفا را استشمام کردند"، توضيح می دهد که : " اگر در آن نامه پيامی بود اين بود که خاتمی با اعتراض بماند نه اينکه به اعتراض برود."
اصل خبر

راستی من امروز گويا را نميتوانم باز کنم باز فيلتر بازيه ؟ يا اکانت من اشکال داره .

/ 2 نظر / 4 بازدید
شيوا

ظاهرا گويا مشکل مالی داره

rahta

گويا مشكل از گويا نيست !