دارم تمام شدن يک دوستی را حس ميکنم . چون يک دوست من به خودش اجازه ميدهد من را قضاوت کند و برای کاری که هيچ ضرری برای او ندارد و من هنوز هم نميدانم اشکالش چيست من را محکوم کند . و من هرگز خودم را درچنين مواردی برای ديگری توجيه نخواهم کرد . من خودم را از همه دوستانم بيشتر دوست دارم و سعی ميکنم بيش از همه به خودم وفادار باشم .

/ 0 نظر / 3 بازدید