روز جهانی کودک مبارک

روز جهانی کودک به کودکان کار ، به کودکانی که گرسنه اند و با سوتغذيه رشد ميکنند ، به کودکانی که کتک ميخورند ، آزار ميبينند ، شکنجه ميشوند ، به کودکانی که مورد تجاوز قرار ميگيرند ، به کودکانی که از تحصيل ، بازی و زندگی طبيعی محروم ميشوند . به کودکانی که با وجود جنگ و تبعيض رشد ميکنند ، به کودکانی که از آغاز رشد باورهای غلط به آنها انتقال پيدا ميکند و به کودکانی که کودکی ميکنند ،  مبارک !

 

/ 0 نظر / 4 بازدید