راننده ها

من ۵۰٪ تفکرات روزانه ام صبح موقع آمدن به شرکت و داخل تاکسی شکل ميگيره .

امروز هم همينطور شد . با يک تاکسی آمدم که راننده اش با خودش شرط بسته بود که به جای طول بزرگراه نيايش عرضش را طی کند . من هم که جلو نشسته بودم . کلی اعصابم خورد شد . ولی برای راننده کافی نبود و به همين ميزان اعصاب خورد کردن راضی نشد .

شروع کرد آزار دادن راننده های زن : مثلا چون راننده ماشين جلويی ( که خانم بود ) اجازه مي دهد ماشين های ديگر از خطهای کناری وارد اين خط بشوند . با بوقهای ممتد اعصاب ما و آن خانم را به هم ريخت . و جالب اينجاست چون راننده کناری اش ( که او هم خانم بود ) اجازه حرکت عرضی به حضرت آقا نميداد از الطاف همايونی بهره مند ميشد .

/ 0 نظر / 5 بازدید