نهايت تمامی نيروها پيوستن است
پيوستن
به اصل روشن خورشيد
و ريختن به شعور نور

/ 0 نظر / 3 بازدید