صدام هم رفت .

باور کنيم ؟

من که هنوز باورم نشده .

يکی دیگر از قاتلين کودکي های ما هم رفت .

کاش کودکان فردا .....

/ 0 نظر / 5 بازدید