گاندی

اولين بار وقتی کتاب آزادی در نيمه شب ( کتابی درباره استقلال هند ) را ميخواندم با انديشه های گاندی آشنا شدم ، حالا هم دارم کتاب گاندی و ريشه های عدم خشونت را ميخوانم . تازه شروع کردم طبق معمول اگر چيزی به نظرم جالب آمد اينجا مينويسم .

فعلا اين يکی را داشته باشيد تا بعد :
قدرت گاندی در همين جاست : دادن مفهوم سياسی به اعمال عبادی جنبش های مذهبی نظير آيين های جين و بودايي ، برای آن که آنان را به سوی دستاوردهای مدرن ، هدايت کند .


/ 0 نظر / 3 بازدید