امروز راديو اعلام کرد : هوای امروز تهران از نظر شاخص های آلودگی هوا ، نا سالم است .
به گزارش کسانی که انروز آبريزش بينی دارند : دستما کاغذی ها بعد از پاک کردن بينی خاکستری رنگ ميشوند .
و من خواب آلوده ام خيلی زياد . کاری را شروع ميکنم و به نيمه نرسيده فراموش ميکنم که چه کاری ميخواستم بکنم .
يکی از همکارانم ميگويد اينها نشانه های مسموميت با مونوکسيد کربن و سرب است .
من در تهران زندگی ميکنم . فکر کنم همين روزها يا خفه ميشوم و يا بر اثر مسموميت ميميرم (انتهای اميدواری 31.gif)

/ 2 نظر / 3 بازدید
بانو

خيلی مواظب خودت باش.

salam be maa ham sar bezanin