تا به حال حس تجزیه شدن را تجربه کرده اید ؟ نه تجزیه شدن فیزیکی اینکه حس کنید چند آدم شده اید . آدمی که صبح از خواب بیدار میشو.د با او که میاید سر کار با او که کار میکند و او که بر میگردد خانه و یا در خانه آشپزی میکند . اینها یکی نیستند ! اگر تجربه کرده باشیدش میفهمید منظورم را اگر نه من واقعا نمیدانم که بتوان توضیحش بدهم . ولی چند وقتی است که دچار چنین حسهایی میشوم . کارهایی که انجام میدهم آنقدر به هم بی ربط هستند که حس میکنم از درون تجزیه میشوم . و آدمهای مختلفی میشوم !

/ 1 نظر / 3 بازدید