مادر بزرگها ميميرند

بيش از يک سال پيش مادربرزگم مرد .
زنی که اگر مادربزرگم نبود هيچ دوستش نداشتم ، ولی بود و دوستش داشتم .
زنی که لبريز از عشقی کور بود به پسرانش و برادرانش . در نتيجه هرگز هرگز هرگز هرگز اشتباهات آنها را نپذيرفت : همواره اين عروسش بود که اشتباه کرده بود ، اين زن برادرش بود که مقصر بود ، رئيس پسرش بود که بی انصاف بود ....و زندگی سختی برای خودش - در نقش وکيل مدافع آنان - رقم زد همراه با آزردگی هايی بيشمار برای نزديکانش .


چند روز پيش مادر برزگ پويا مرد .
زنی که من ۲ سال بود ميشناختمش و گرچه هرگز از او بدی نديده بودم ، هيچ احساسی نسبت به او نداشتم .
زنی که شديدا مرد سالار بود و حتی به دخترانش (که يکی از آنها شاغل بود ) برای مراقبت از شوهرانشان نصيحتهای رنگارنگ ميکرد ( مرد بايد در خانه استراحت کند ، هيچوقت از شوهرتان نخواهيد به شما کمک کند )

مادر بزرگها ميميرند ، کم کم کسی از آن نسل باقی نمي ماند ولی آيا اين ٬ ژن معيوب مردسالاری همچنان از مادران به فرزندان به ارث ميرسد؟ ٬ *
کاش دست کم آگاهانه تر مادری کنيم و کمرنگترش کنيم .* اين تعبير را از شيرين عبادی به عاريت گرفته ام .

/ 1 نظر / 3 بازدید