چهره ممنوعه من

ديروز خواندن اولين کتاب از کتابهايی که از نمايشگاه خريده بودم تمام شد .
داستان يک زن جوان افغان که شرح ميدهد چگونه پس ازآنکه طالبان در افغانستان به قدرت رسيدند . روياها ی او و بقيه زنان افغان در زير آوار تفسيری خشونت آميز از دين ، تعصبی کور و تفکری زن ستيز و غير انسانی مدفون شد .
از خواندنش دچار خفقان شدم . پس از پايان کتاب به سختی نفس ميکشيدم . عصبی و پريشان شده بودم و حس ميکردم بايد کاری کنم اما چه کاری ؟
خواندن اين کتاب را به همه پيشنهاد ميکنم .

/ 1 نظر / 19 بازدید
Parastoo

کاملا موافقم. حس خفقان...