بعد از ده روز گشتی در اينترنت زدم .

برف سياه ( سيد ابراهيم نبوی )

حکومت امروز ایران لایق این کشور نیست. در این تردیدی نیست، اما من معتقدم هر روندی که طی آن شیوه زندگی ایرانی تغییر نکند، اما حکومت تغییر کند روندی بازگشت پذیر به سوی وضع تلخ و بدی است که در آن قرار داریم

سیاستمداران جهان می دانند که تغییر وضع ایران تنها با رفتاری که ملت ایران باید انجام دهد ممکن است. و ملت ایران اگر سرنوشت اسفبار و تلخ خود را نمی خواهد باید در رفتار تاریخی اش تجدید نظر کند.
 
من که از خواندنش لذت برم . شما را نميدانم .
/ 1 نظر / 3 بازدید
غريو

عالی بود....ياد جامعه شناسی نخبه کشی افتادم.