چي بگم ؟

دوست عزيزم يادداشت گذاشته که امروز ۴ روز است که چيزی ننوشته ام . ...
نه ! هيچ دليل خاصی نداشته . نترسيده ام البته نه از سر شجاعت از آنجا که ميدانم هرگزچيزی ننوشته ام که خطرناک باشد. اعتراض هم نکرده ام نه به اين دليل که اعتراضی نداشته ام به اين دليل که سکوت وبلاگی در حد اينجا را بيفايده ميدانم . مگر چند نفرند دوستانی که مرتب به اينجا سرميزنند ؟
بگذريم . ننوشتم چون چيزی برای گفتن نداشته ام . و آنچه که در اين روزهايم جاری است آنچنان مثل هميشه است که گفتن ندارد . از خواب برخاستن و کارکردن و خوردن و باز خوابيدن و دوباره فردا از نو که گفتن ندارد . دارد ؟ حتی به هيچ چيز جالبی هم فکر نکرده ام که بخواهم با شما در ميانش بگذارم . کتاب هم که همانطور که ميدانيد دارم هری پاتر ميخوانم . فقط جلد آخر مانده شايد بعد از آنکه برای بار دوم تمامش کردم چيزی درباره اش نوشتم .

/ 1 نظر / 3 بازدید
rahta

خسته نباشيد از روز مرگيها ! اين چيزايي كه شما ميگيد و تقريبا بيشتر ما دچارش هستيم همون روز مرگيهاست ... زنده بودنهاست نه زندگي كردن ! كاش بشه كاري كرد ... طرح نويي انداخت ... دلهاي ما براي اين جنس چيزا خيلي حيفن ... كاشكي بشه كاري كرد ...