يکی نيست به من بگه آخه دختر تو که معده خودت رو ميشناسی چرا پرخوری ميکنی ؟

من عادت به خوردن شام ندارم . اگر هم بخواهم چيزی بخورم يا بايد ناهار نخورده باشم يا شام خيلی سبکی باشد . روز جمعه تولد يکی از دوستان خوبمون بود . نه تنها شام زياد خوردم ، کيک هم خوردم . نتيجه اينکه شنبه و يکشنبه با يک معده به هم ريخته کلنجار رفتم . و حالا که حال معده ام بهتر شده ، کمی ضعيف شده ام و در عين حال نميتوانم چيزهای زيادی بخورم ، چون دوباره معده ام کودتا ميکند . آرام آرام بايد به وضعيت طبيعی برگردم .

/ 0 نظر / 3 بازدید