سرما ، سوز برف ، باد و بوران .
سگ لرز زدن .
دستهايی که يخ ميکند و ديگر حرکت نميکند .
و نفسهايی که آرام آرام به شماره می افتد .
و انسانی که از سرما ميميرد .
و چهل انسان که از سرما مرده اند .
و امشب سردتر از شبی است که چهل نفر در تهران از سرما مردند. خدا را شکر که ما بی خانمان نداريم . بيچاره امريکايی ها که خيابان خواب دارند .

دارم ديوانه ميشوم . سرما ، مرگ و دروغ های بزرگ باورنکردنی .

/ 2 نظر / 3 بازدید
شيوا

:(