درباره يادداشت قبل  توضيحاتي رو لازم ميدونم 
اول اينکه من اين يادداشت رو با اين فرض نوشتم که شاخ زدن کار قابل افتخاري نيست ولي مثل اينکه براي عده اي هست
دوم اينکه يادداشت رو من زماني نوشتم که کيهان و همفکرانش هنوز اظهار نظري در اين مورد نکرده بودند
و سوم اينکه من از فوتبال هيچي نوفهمم
عزت زياد

/ 0 نظر / 6 بازدید