داوينچی کد رو خوندم خيلی خوب بود : از نظر طراحی فصلها طوری طراحی شده که هيچوقت هيجان داستان کم نميشود . در نتيجه کشش داستان خيلی زياد است . و به قول معروف کتاب را نميتوانی زمين بگذاری . داستان پر از معما است و پر از آدمهای باهوش که معما ها را حل ميکنند .

درباره موضوع اصلی داستان هم ترجيح ميدهم چيزی ننويسم . چون لطفش به خواندن کتاب است .

/ 0 نظر / 4 بازدید