زني عاشق مداد پاك كن


شبم را با نوشتن براي تو
مي گذرانم
سپس روز بعد را چنين سپري ميكنم :
همه واژه ها را يك يك پاك ميكنم !
زيرا چشمان تو
دو قطب نماست
كه همواره سويي را مي نماياند .....
دريا هاي جدايي را !

غاده السمان

/ 0 نظر / 3 بازدید