۲۸ مرداد

خوب روز مادر مبارک !
سالروز کودتای ۲۸ مرداد .... چی بگم ؟ مبارک که نه ياد و خاطره تمام بزرگان اون دوره ، گرامی !

/ 1 نظر / 3 بازدید
علي

بزرگاني مانند ارتشبد زاهدي، آقاي شاه، آقاي آمريكا و آقاي انگليس:)