با تشکر فراوان از شورای نگهبان !

تازه از کلاس رسيده بودم خانه که تلفن زنگ زد : شبکه خبر  * را نگاه کنيد تصميم گيری برای شرکت در انتخابات آسان شد .

من در هشتمين سالروز دوم خرداد از طرف خودم و جمعی از دوستانم که مثل من تصميم گرفتن برای شرکت در انتخابات برايشان مشکل بود از شورای نگهبان تشکر ميکنم که با رد صلاحيت ها ما را از سردرگمی نجات داد . ما رای نخواهيم داد .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* : آره ما تلويزيون دار شده ايم !

/ 4 نظر / 3 بازدید
نماينده اكبر گنجي در خارج اوين

رهبران‌ شخصي‌ نه‌تنها تمايلي‌ به‌ واگذاري‌ قدرت‌ ندارند، بلكه‌ قدرت‌ را به‌ طور مادام‌العمر در اختيار گرفته‌ و به‌ طور خودكامه‌ از آن‌ استفاده‌ مي‌كنند. مسألة‌ گذار به‌ دموكراسي‌ در چنين‌ شرايطي‌، با گذار در رژيمهاي‌ اقتدارگراي‌ نظامي‌ و حزبي‌ تفاوتهاي‌ چشمگيري‌ دارد. در اينجا همكاري‌ با حاكم‌ شخصي‌ و مشروعيت‌بخشي‌ به‌ فرمانروايي‌ او هيچ‌ كمكي‌ به‌ فرآيند دموكراسي‌ نمي‌كند. برعكس‌، فرآيند دموكراسي‌ در اين‌ شرايط‌ از راه‌ عدم‌ همكاري‌ و مشروعيت‌زدايي‌ تسهيل‌ خواهد شد. بدين‌ ترتيب‌ آزادي‌خواهان‌ بايد روشن‌ نمايند كه‌ رژيم‌ ايران‌ به‌ كدام‌يك‌ از انواع‌ رژيمها تعلق‌ دارد؟ و گذار آن‌ نوع‌ رژيم‌ خاص‌ به‌ دموكراسي‌ تابع‌ چه‌ فرآيندي‌ است‌؟ جامعه‌شناسي‌ سياسي‌، فرآيند دموكراتيزاسيون‌ انواع‌ رژيمها را بر اساس‌ تجربة‌ بشري‌، توصيف‌ و تبيين‌ كرده‌ است‌.

نماينده اكبر گنجي در خارج اوين (ادامه ...)

دوستان‌ سازمان‌ مجاهدين‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جبهة‌ مشاركت‌ اسلامي‌، به‌ دليل‌ يك‌ تحليل‌ خاص‌، با تحريم‌ انتخابات‌ مخالفند و از شركت‌ فعال‌ در انتخابات‌ دفاع‌ مي‌كنند. به‌ گفتة‌ نماينده‌ سازمان‌: «در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، گذار به‌ دموكراسي‌ زماني‌ ممكن‌ مي‌شود كه‌ هيچ‌يك‌ از دست‌ كم‌ دو جناح‌ سياسي‌ در درون‌ قدرت‌ قادر به‌ حذف‌ رقيب‌ خود نباشد. . . ]يعني‌[ جامعه‌ بايد به‌ مرحله‌اي‌ برسد كه‌ نخبگان‌ آن‌ در درون‌ حكومت‌ (صرف‌ نظر از پايگاه‌ اجتماعي‌ يكسان‌ يا متفاوت‌ اما با ديدگاه‌هاي‌ متمايز ايدئولوژيك‌) نتوانند يكديگر را حذف‌ كنند. در اين‌ وضعيت‌ يك‌ جامعه‌ وارد عصر دموكراسي‌خواهي‌ خواهد شد» به‌ گفتة‌ نمايندة‌ مشاركت‌: «در كشورهايي‌ كه‌ گذار دموكراسي‌ در آنها با موفقيت‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. . .

نماينده اكبر گنجي در خارج اوين (3(

...دموكرات‌هاي‌ حكومتي‌ با رهبران‌ جنبش‌ها معامله‌ كرده‌اند و دموكراسي‌ در حقيقت‌، محصول‌ نهايي‌ اين‌ معامله‌ها بوده‌ است‌». علوم‌ اجتماعي‌ تجربي‌، مانند علوم‌ متافيزيكي‌، معرفتي‌ پيشيني‌ نيستند، بلكه‌ دانش‌هاي‌ پسيني‌اند. مي‌توان‌ در كنج‌ عزلت‌ نشست‌ و دربارة‌ وجود ماهيت‌ يا جوهر و عرض‌ فكر كرده‌ و سخن‌ گفت‌، ولي‌ در خصوص‌ «گذار به‌ دموكراسي‌»، بدون‌ توجه‌ به‌ گذارهايي‌ كه‌ در سه‌ يا چهار موج‌ توسعه‌ دموكراسي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، نمي‌توان‌ يك‌ كلمه‌ سخن‌ گفت‌ يا حُكمي‌ صادر كرد.... براي خواندن متن كامل اكبر گنجي از آدرس ذيل استفاده كنيد . عزت زياد

شيوا

به نظرت شرکت نکردن در انتخابات مشکلی رو حل می‌کنه؟