فردا روز جهانی کارگر است :

و بيش از نيمی از کارگران ايرانی که کارشان مستمر است قرارداد کار موقت دارند ( مثل خود من ! )

و هنوز تعدادی از اعضای سنديکای کارگران شرکت واحد در حبس هستند .

ولی با اين وجود روز جهانی کارگر پيشاپيش مبارک !

 

پ . ن : روز ايرانی کارگر که نداريم ؟ مثل روز جهانی زن و روز ايرانی زن ! پس اميدوارم فردا کارگران ايرانی کتک نخورند ! توهين نشنوند و....

/ 3 نظر / 6 بازدید
ليشام

كارگر! دي‌ديم‌دي...! كارگر! دي‌ريم‌دي! كارگر! ريم‌دي‌ديم‌دي‌ديـــــــــــــــــــــــــــــــم!...

شيوا

راستی ممنون از يادآوری سال‌گرد نزار قبانی