بارش شديد و مداوم برف مشکلات خودش را نشان ميدهد :

قطع گاز در مناطق شرق تهران و کاهش فشار گاز در اکثر نقاط ديگر .

در ايران هميشه مديران غافلگير ميشوند . خوب زلزله که قابل پيش بينی نيست . ( حتی نميشود از قبل در نقاطی که روی خط زلزله قرار دارند هم تمهيداتی انديشيد . ) لابد بارش برف در سردترين فصول سال هم غير مترقبه است . دلم ( و حتی جاهای ديگرم ) وقتی ميسوزد که ايران دومين توليد کننده گاز دنيا است !

خلاصه که ديشب يک بخاری برقی فن دار روميزی ( اوه ! ديگه صفت و مضاف اليه ديگه ای بلد نبودم رديف کنم ) خريدم که بتوانيم خانه مان را قابل سکونت کنيم . تاثيرش خوب بود . وقتی در ايران زندگی ميکنی بايد خودت به تنهايی فکر همه چيز را بکنی . و برای هر امکانی يک پشتيبان در نظر بگيری . گاز نبود ، برق . برق قطع شد ، نفت . نفت پيدا نکردی ، کرسی با هيزم و زغال .هيچکدام که نشد : مهاجرت !

/ 0 نظر / 3 بازدید