کم کم خواندن اين کتاب زنان خوب به بهشت ميروند ، زنان بد به همه جا هم معيار بيسوادی و با سوادی ميشود . (قبلا گفتم يعنی چی اگر نميدونين بگين تا توضيح بدم) و چون من سواد دارم پس خواندن اين کتاب را شروع کرده ام .
از کتاب خوشم آمده ، به ويژه از بحثهای چگونگی به کارگيری زبان و زبان تن .
در جايی از اين کتاب اشاره شده که : زنان هنگام نشستن سعی ميکنند فضای کمتری اشغال کنند . و مردان تمايل به اشغال فضای بيشتری دارند . مثلا مردان هنگام نشستن پاها را از هم باز ميکنند ،دستها را دور از بدنشان در اطراف قرار ميدهند و اغلب با گردن افراشته مينشينند . در حاليکه زنان دستها را به بدن ميچسبانند ، پاها را روی هم قرار ميدهند و با قوز کردن و خم کردن گردن تمايل به اشغال فضای کمتر را به نمايش ميگذارند .

ميگيد نه ؟ اولين باری که سوار تاکسی شديد دقت کنيد ، ميبينيد .

/ 0 نظر / 3 بازدید