زنان در ژرفای تاريخ ايران

وقتی هنوز آنقدر بچه بودم که به نوشته های کتابهای درسی اعتماد ميکردم ، خوانده بودم زنان در ايران پيش از اسلام هيچ حقی نداشته اند . و جز مايملک مردان محسوب ميشدند . (مثل زنان اروپای امروز 3.gif ) ولی کسی به من نگفت در کشورم زمانيکه - در بسياری از کشورها برده داری رواج داشت - کارگر آزاد کاخ ميساخت (و اصولا هرگز در ايران باستان برده داری وجود نداشته ) در حاليکه چند زن هم جز مهندسان معمار اين کاخها بوده اند . کسی به من نگفت اولين سند مشابه اعلاميه حقوق بشر در کشور من نوشته شده آن هم به دست کوروشی که به من گفته بودند ظالم بود . حالا من بايد به چنين سمينارهايی اعتماد کنم ؟ در حالیکه در سراسر کتابهای تاریخی که به خورد من داده اند این وقایع ثبت نشده بود .

/ 0 نظر / 3 بازدید